קטע:מצודות על יחזקאל ה ז

מצודת דוד

"יען המנכם" - בעבור היותכם המון רב יותר מן העמים וגו' לכן מרוב הטובה בעטתם בי ולא הלכתם בחוקותי וגו' וכענין שנאמר וישמן ישורון ויבעט (דברים לב)

"וכמשפטי הגוים וגו'" - כי הם לא המירו אלהיהם וישראל המירו כבודו בלא יועיל

מצודת ציון

"יען" - בעבור

"המנכם" - מלשון המון עם רב