קטע:מצודות על יחזקאל ה ב

מצודת דוד

"תזרה לרוח" - תפזר לפני הרוח לשיהא הרוח מפזרם במקומות רבות והוא לסימן על ההולכים בגולה הפזורים בכנפות הארץ

"וחרב אריק אחריהם" - אשלוף חרבי מתערה לרדוף אחריהם להכותם במקום אשר ינוחו והוא לסימן שהמקום יגרה בהם האויב במקום גלותם לשפוך דמם כמים

"את השלישית" - החלק השליש השני תקח ותכה אותה בחרב סביבות העיר החקוקה והוא לסימן ששלישית העם ימותו בחרב האויב מחוץ לעיר בעת המלחמה

"שלישית" - חלק שליש תדליק באור בתוך העיר החקוקה על הלבנה בעת ישלמו ימי המצור שהם ת"ל יום והוא לסימן ששלישית העם ימותו במצור בתוך העיר ברעב ובדבר

מצודת ציון

"באור" - להב אש

"תבעיר" - מלשון הבערה ושריפה

"כמלאות" - ענין השלמה כמו ובמלאת ימי טהרה (ויקרא יב)

"תזרה" - ענין פזור כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)

"אריק" - מלשון ריק ור"ל ארוקן אותה מתערה וכן שמן תורק (שיר השירים א)