קטע:מצודות על יחזקאל ג כה

מצודת דוד

"בתוכם" - בין אנשי הגולה

"הנה נתנו וגו'" - ר"ל תהא כלוא בביתך כאלו נתנו עליך חבלים עבות ואסרו אותך בהם לכל תוכל לזוז משם

מצודת ציון

"עבותים" - חבלים עבות בת ג' יתירים

"ואסרוך" - ענין קשור