קטע:מצודות על יחזקאל ג יז

מצודת דוד

"ושמעת" - וכאשר תשמע מפי דבר פורעניות תזהיר אותם בשליחותי לעשות תשובה

"צופה" - כמו שהצופה הועמד לראות אם גייסות באים להזהיר בני העיר להיות נשמרים מהם כן העמדתיך להזהיר את העם על התשובה להיות נשמרים מן הפורעניות המעותדת לבוא

מצודת ציון

"צופה" - הוא העומד על מגדל העיר ומביט מי ומי הבאים אל העיר

"והזהרת" - מלשון אזהרה