קטע:מצודות על יחזקאל ג א

מצודת דוד

"אכול" - ר"ל למוד וקבל האמרים

"אכול וגו'" - וכאשר תלמוד ותקבל את דברי המגלה אז לך דבר וגו' את הדברים אשר אצוך

"את אשר תמצא" - ר"ל כל הכתוב במגלה בין בפנים בין באחור