מצודות על יחזקאל ב ה


מצודת דוד

"וידעו" - ר"ל ועם כל זאת יבוא תועלת כי בבוא הפורעניות ידעו כי נביא היה בתוכם והזהירם ולא שמעו ולא יהרהרו אחר מדת הדין

"והמה" - כאומר אתה אמור בשמי בין ישמעו המה את הדבר בין שיחדלו לשמוע כי בית מרי המה וקרוב הדבר שלא ישמעו גם אם תאמר בשמי

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד כמו ממרים הייתם (דברים ט)