קטע:מצודות על יונה א יד

מצודת דוד

אל נא נאבדה – לא נהיה עתה נאבדים בעוון שנשלח יד בנפש האיש הזה להשליכו אל הים.

ואל תתן וגו' – רוצה לומר, אל תחשב לנו כאילו שפכנו דם נקי.

כי אתה ה' – רוצה לומר, הלא הכל בידך ומעולם עשית כאשר חפצת; ואם היה חפצך להמיתו שלא על ידינו, הלא אין מעצור בידך להמית אותו לבד. אלא ודאי הגזירה היא להמיתו על ידינו:

מצודת ציון

אנה – עניין בקשה, כמו: "אנא ה' הושיעה נא" (תהילים קיח):