קטע:מצודות על יואל ד ד

מצודת דוד

"ואם גומלים" - ר"ל ואם לא באה לתשלום גמול רק היא התחלת הרעה דעו שקל מהרה אשלם גמול על ראשיכם כי תפלו עם הנופלים

"הגמול" - וכי אתם משלמים לי גמול על מה שהרעותי לכם כאומר הלא לא הרעותי לכם

"וגם מה אתם לי" - ר"ל מה לכם עלי אתם צור וגו'

מצודת ציון

"גלילות" - מחוזות

"ואם גומלים" - גם תחילת המעשה יקרא בלשון גמול וכן שגמלת לנו (תהלים קלז)

"קל" - ענין מהירות כי דבר קל מהר בלכתו