קטע:מצודות על יואל ג ג

מצודת דוד

"ותמרות עשן" - עשן השריפה תעלה למעלה זקוף כאילן תמר

"ואש" - מן השמים תרד עליו אש כמ"ש ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגו' אש וגפרית אמטיר עליו (יחזקאל ל"ח)

"דם" - ר"ל בארץ ישפך דם הרבה ויאמר זה על גוג ומגוג

מצודת ציון

"ונתתי" - כמו ואתן

"מופתים" - מלשון מופת ואות

"ותמרות" - מלשון אילן תמר