קטע:מצודות על יואל א יח

מצודת דוד

"נאשמו" - נעשו שממה וחורבן

"מה נאנחה" - מה מאד תאנח הבהמה ועדרי הבקר המה נבוכים ומבולבלים כי אין להם מרעה כי הארבה אכל גם המרעה

מצודת ציון

"מה" - המלה ההוא הונחה על ההפלגה וכן מה רב טובך (תהלים ל"א)

"נבכו" - ענין בלבול וכן נבוכים הם בארץ (שמות י"ד)