קטע:מצודות על יהושע כד לב

מצודת דוד

"ויהיו לבני יוסף לנחלה" - שדות החלקה ההיא היו לבני יוסף לנחלה ולזה קברו שם את יוסף אביהם או יאמר שעצמות יוסף חשבו להם בני יוסף לנחלה טובה כי מאד נהנו והוטב להם במה שנקבר באחוזתם

"העלו בני ישראל" - אף כי משה העלם ממצרים אבל לפי שמת במדבר ולא הספיק להביאם לשכם והביאום הם לכך נקרא על שמם (סוטה יג ב)

מצודת ציון

"בחלקת" - ענין אחוזת שדה כמו (בראשית לג יט)ויקן את חלקת השדה

"קשיטה" - מעה והיא מטבע מה