קטע:מצודות על יהושע כד לא

מצודת דוד

"ואשר ידעו וגו'" - רצה לומר בימי הזקנים האלה עבדו את ה' אשר ידעו מעשה ה' כי בעיניהם ראו ובזה היו מישרים את לבות ישראל לאביהם שבשמים

"אשר האריכו ימים" - עד כלות עשרים ושמונה שנה מיום שעמד יהושוע כך כתוב בסדר עולם (סי' יב)