קטע:מצודות על יהושע יח ג

מצודת דוד

"עד אנה וגו' אשר נתן וגו'" - רצה לומר הן ידעתי מחשבותיכם מה שאינכם שולחים לכתוב גבולות הארץ ולחלקה כי תחשבו אם כל אחד יכיר חלקו פן יפרדו איש מאחיו ולא ילחם האחד בעבור חלק האחר ולזה אמר עד מתי יהיה לכם רפיון ידים הלא ה' הוא הנותן לכם את הארץ ואם כן אף בשלא יעזור האחד לחבירו תוכלו להם כי ה' ילחם לכם

מצודת ציון

"עד אנה" - עד מתי

"מתרפים" - מלשון רפיון