פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע יד ט

מצודת דוד

"אשר דרכה רגלך בה" - זה חברון שנאמר (במדבר יג כב) ויבא עד חברון וכלב לבד בא לחברון

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה כאלו אמר אם לא יהיה הדבר הזה אזי יהיה עונשו כך וכך וגזם ולא אמר וכן (איוב א יא) אם לא על פניך יברכך

מצודת ציון

"דרכה" - צעדה והוא מלשון דרך