קטע:מצודות על יהושע ט כא

מצודת דוד

"ויהיו כו'" - רצה לומר הגמול היה שהיו חוטבי כו' כאשר גזרו הנשיאים כי כל העדה שמעו להם

"ויאמרו אליהם הנשיאים יחיו" - רצה לומר הנה בעבור השבועה לא תגידו לא יחיו וכאומר אך נתבונן מה נעשה עמהם בגמול הרמאות

מצודת ציון

"חוטבי" - ענין כריתה וחתוך וכן (דברים יט ה) לחטוב עצים