קטע:מצודות על יהושע טו יט

מצודת דוד

"את גלות" - נתן לה שדה עם מעין ממעל ועם מעין מתחת

"ונתתה לי" - לזה אשאל אשר תתן לי חלקת שדה ובה מעין מים

"כי ארץ הנגב נתתני" - חלקת השדה אשר נתת לי מאז היא ארץ נגובה מבלי מעיני מים

מצודת ציון

"ברכה" - מתנה ומנחה כמו (בראשית לג יא)קח נא את ברכתי

"הנגב" - ענין יובש כמו (ישעיהוכא א) כסופות בנגב

"נתתני" - נתת לי

"גלות" - מעין כמו (שיר השירים ד יב)גל נעול ונקרא כן על שם סבובו וגלגלו

"את" - עם

"עליות" - מלשון עליון