קטע:מצודות על יהושע ב יח

מצודת דוד

"בו" - מוסב על החלון ורצה לומר דרך בו

"תקשרי" - להיות לאות וסימן

"הזה" - אשר הורדתנו בו

"אנחנו באים" - רצה לומר בעת נבוא בארץ

מצודת ציון

"תקות" - מלשון קו וחבל וכן (ישעיהו מד יג) נטה קו

"השני" - רצה לומר צבוע בצבע אדומה כמו (שמות כה ד)ותולעת שני

"תאספי" - ענין הכנסה כמו (שופטים יט טו)ואין איש מאסף אותם