קטע:מצודות על יהושע ב א

מצודת דוד

"לאמר" - רצה לומר וכה אמר

"מרגלים חרש" - מחפשים מחשבות הבריות אם נמס לבבם

מצודת ציון

"מרגלים" - ענין חיפוש כמו (דברי הימים א יט ג)לחקר ולהפך ולרגל

"חרש" - ענינו מחשבה כמו (משלי ג כט)אל תחרוש על רעך רעה

"זונה" - מוכרת מזון