קטע:מצודות על חגי ב יב

מצודת דוד

"ויאמרו לא" - ובאמת טעו כי בקדש גם הרביעי טמא

"היקדש" - בשאלה אמר להם אם הרביעי נעשה מובדל וטמא

"ואל כל מאכל" - ר"ל או הנזיד נגע במאכל אחר

"ואל השמן" - ר"ל או הנזיד נגע בשמן אבל יין הוא משקה ואינו מטמא אחרים מן התורה אף אם היה ראשון לטומאה

"ואל הנזיד" - ר"ל הלחם נגע בנזיד ונעשה א"כ שלישי

"ואל היין" - ר"ל הנזיד נגע ביין ונעשה א"כ רביעי

"ונגע בכנפו" - עם כנפו שהוא ראשון לטומאה נגע אל הלחם ונעשה א"כ שני

"הן ישא" - הנה אם ישא איש בכנף בגדו בשר מובדל מפני הטומאה כשרץ ונבלה

מצודת ציון

"ישא" - מלשון משא וסבל

"קדש" - ר"ל מובדל מפני הטומאה כי לשון קדש יאמר על דבר המובדל בין לטהרה בין לטומאה בין לאיסור כמ"ש פן תקדש המלאה (דברים כב)

"בכנף בגדו" - בשולי בגדו

"הנזיד" - התבשיל כמו ונזיד עדשים (בראשית כה)