קטע:מצודות על זכריה י יא

מצודת דוד

"והורד" - יושפל רוממות אשור ויסיר ממשלת מצרים

"והובישו וגו'" - כל המקומות העמוקות שביאור יתייבשו ר"ל כל המון מצרים יאבדו ולפי שכל שבח מצרים הוא בהיאור שעולה ומשקה השדות לכן מדמה אבדן אנשיה ליבשות מי היאור

"ועבר בים צרה" - אז תעבור צרה על האומות הרבים כמי הים והצרה ההיא תכה את הגלים אשר בים ר"ל השרים הרמים והנשאים

מצודת ציון

"והובישו" - מלשון יובש

"מצולות" - עומק המים כמו ירדו במצולות (שמות טו)

"יאור" - כן נקרא נחל מצרים

"והורד" - מלשון ירידה והשפלה

"גאון" - ענין רוממות והתנשאות

"ושבט" - ענין ממשלה כמו לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)