מצודות על זכריה יד ב


מצודת דוד

"ונשסו הבתים" - ר"ל יפילו הבתים ועל אבניהם ירמסו ברגליהם ויאנסו את הנשים למשכב המשגל

"ויתר העם" - החצי הנשאר אף מן העיר לא יכרת וישארו במקומם

"ואספתי" - עתה יפרש איך תשוב להם שללם ואמר הנה אעיר לבוא כל העובדי כוכבים הם חיל גוג ומגוג להתאסף ולבוא אל ירושלים למלחמה

מצודת ציון

"ונשסו" - ענין רמיסה כמו והיו שאסיך למשסה (ירמיהו ל)

"תשגלנה" - מלשון משגל ומשכב