קטע:מצודות על זכריה יג א

מצודת דוד

"ולנדה" - ר"ל לצורך טבילת הנדה ואף שאינה צריכה דוקא ביאת מים חיים או הוא מענין הזיה כמו מי נדה (במדבר יט) וכפל בשמות נרדפים

"לחטאת" - לקחת ממנו מי חטאת להזות על טמאי מתים כי מי חטאת צריכים שיהיו מים חיים ונובעים

"לבית דוד" - לצורך בית דוד ויושבי ירושלים

"יהיה מקור נפתח" - יהיה נובע מים מתחת מפתן הבית והוא הנחל האמור בנבואת (יחזקאל מ"ז) והוא המעיין האמור בנבואת (יואל ד) והוא מים החיים האמור בסוף הספר

מצודת ציון

"מקור" - מעין הנובע

"לחטאת" - מי אפר פרה קרוי מי חטאת על כי הוא מטהר הטומאה וכמ"ש הוא יתחטא בו (במדבר יט)