קטע:מצודות על זכריה ט ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ועקרון כיבוסי" - עקרון תשוב להיות כמו יבוס היא ירושלים ר"ל אנשיה יהיו נקיי הדעת כאנשי ירושלים

"והיה" - כל פלשתים בכללה תהיה כאיש לומד התורה אשר ביהודה כי גם המה ילמדו התורה

"ונשאר וגו'" - גם הוא ישאר באמונת אלהינו כשאר הגרים

"והסירותי וגו'" - ר"ל אתן בלבו שלא ישתה עוד דם ושלא יאכל עוד בשר מה שהורגל בהם כי ישוב להאמין בה' ובתורתו

מצודת ציון

"ושקוציו" - מלשון שקץ ושרץ

"כאלוף" - ענין למוד כמו פן תאלף ארחותיו (משלי כב)

"כיבוסי" - היא ירושלים