קטע:מצודות על זכריה ט ה

מצודת דוד

"ואבד וגו'" - ר"ל ומגורתם יבוא להם כי יהיה נאבד מושל מעזה ואשקלון לא תהיה מיושבת באנשים

"ועקרון" - גם עקרון תחיל כי נתבייש מבטה ר"ל צור שהיתה מבטת אליה לעזרה נתביישה גם היא כי נתגרשה מארצה

"תרא וגו'" - אשקלון תראה מפלת צור ותירא לנפשה שלא יקרה לה כמקרה וגם עזה תראה ותחיל מאד

מצודת ציון

"ותחיל" - מלשון חיל וחלחלה

"הוביש" - מלשון בושה

"מבטה" - מלשון הבטה והסתכלות