מצודות על זכריה ח כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ובאו" - ר"ל ויהיו נשמעין זה לזה וכן יבואו עמים וגו'

מצודת ציון

"עצומים" - ענין רבוי כמו עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)