קטע:מצודות על זכריה ו ז

מצודת דוד

"ותתהלכנה" - ר"ל וכן היה כי משלו הם בארץ כמו ישמעאל

"ויאמר" - המקום אמר להם לכו התהלכו בארץ ומשלו בה גם אתם

"והאמוצים" - הם המרמזים על רומא יצאו מלפני אדון כל ארץ ובקשו ממנו ללכת ולתוספת ביאור אמר להתהלך בארץ למשול בה גם הם שלא יהיו נאבדים בכללות עכו"ם מקור מחצבם