קטע:מצודות על זכריה ה ו

מצודת דוד

"ויאמר" - חזר המלאך והרים קול ואמר על זאת ישימו עינם היושבים בכל הארץ לראות גמול המעשה למען יוסרו

"זאת האיפה היוצאת" - ר"ל את זאת אני אומר לך לראות להתבונן בה כי בא לרמז על מה שחטאו בה להקטין איפה לרמות הבריות

"מה היא" - ר"ל מה היא הדבר שאתה אומר לי לראותה

מצודת ציון

"האיפה" - שם מדה