קטע:מצודות על זכריה ד יד

מצודת דוד

"העומדים על אדון כל הארץ" - לבקש רחמים להחזיר הממשלה לבית ישראל ובמעשה דריכת הזיתים והמשכת השמן מעצמו ירמוז שיחזור הממשלה לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחו

"אלה שני בני היצהר" - השניות מרמז על שני בני היצהר ר"ל המלך המשיח וכה"ג אשר ימשחו בשמן המשחה זה למלכות וזה לכהונה גדולה

מצודת ציון

"היצהר" - הוא השמן כמו תירוש ויצהר (דברים כ"ח)

"על אדון" - אצל אדון