קטע:מצודות על זכריה ג ד

מצודת דוד

"והלבש" - צויתי להלביש אותך

"מחלצות" - ר"ל כשיוסר העון יגולה הזכות

"ויאמר אליו" - המלאך אמר ליהושוע

"ראה העברתי" - במה שצויתי להפריש בניך מהנכריות העברתי מעליך העון שהיה בך מה שלא מחית בהם

"ויען ויאמר" - המלאך שעמד יהושוע לפניו אמר אל המלאכים העומדים לפניו הסירו מיהושוע הבגדים המלוכלכים ר"ל הפרישו את בניו מנשותיהם הנכריות למען יוסר העון מיהושוע

מצודת ציון

"ויען" - ענין הרמת קול כמו וענית ואמרת (דברים כו)

"מחלצות" - כן יקראו מין מלבושים נאים וכן המחלצות והמעטפות (ישעיהו ג)