מצודות על זכריה ב טז


מצודת דוד

"ונחל ה'" - המקום ינחל את יהודה כמאז להיות חלקו לעולם על אדמת הקודש ולא יגלו עוד ממנה

"ובחר עוד ירושלים" - להשכין שם שכינתו כמאז