קטע:מצודות על זכריה א יג

מצודת דוד

"דברים טובים" - הם הדברים שצוה לו המלאך לקרוא אותם לפרסמם ברבים

"את המלאך הדובר בי" - למען יאמרם הוא אלי

מצודת ציון

"נחומים" - מלשון נחמה