קטע:מצודות על הושע י יא

מצודת דוד

"ישדד לו יעקב" - כל ישראל בכללו יכתת הרגבים לכסות הזרעים בעבורו למען יאכל פריה ר"ל יקיימו המצות לטובתן למען יקבלו שכר

"ארכיב אפרים" - לכן הרכבתי עול התורה על אפרים וגם יהודה יחרוש ר"ל יעסוק במצות

"ואני עברתי" - העברתי ידי

"על טוב צוארה" - ר"ל חפשתי צוארה וראיתי שהיא טובה ושמנה וראוייה לשום העול עליה ר"ל ראיתי שראוי הוא לקבל עליו עול התורה ומצוה

"ואפרים" - הנה אפרים הוא כעגלה שמרגילין אותה לעבודתה למשוך בעול ולחרוש והיא אוהבת לדוש למען תאכל מן הדיש ר"ל אני למדתים התורה והמצות והם חפצים בקבול השכר מבלי עשות המעשה

מצודת ציון

"מלמדה" - ענין ההרגל כמו וילמד לטרף טרף (יחזקאל יט)

"אוהבתי" - היו"ד יתירה וטפלה

"לדוש" - מלשון דישה והוא הפרדת התבואה מהקשין

"ארכיב" - אמר בלשון שאלה על הדבר ההושם ממעל

"ישדד" - ענין כתישת הרגבים לכסות הזרעים ממעל וכן יפתח וישדד אדמתו (ישעיהו כח)