קטע:מצודות על הושע י א

מצודת דוד

"פרי וגו'" - וכי מהראוי שהמקום ב"ה ישים לו פרי ר"ל וכי ראוי הוא להשפעה בתמיה

"כרב" - הלא כפי מרבית פריו והשפעתו כן הרבה לעשות מזבחות לעכו"ם וכפי מרבית הטובה הבאה לארצו עשו מזבחות טובות ויפות

"גפן וגו'" - הנה ישראל הוא כגפן בוקק וריק מבלי רטיבות ולחות כן הוא מבלי תורה ויראת שמים

מצודת ציון

"בוקק" - ענין ריקות כמו בוקק הארץ (ישעיהו כד)

"ישוה" - ענין שימה כמו משוה רגלי (תהלים יח)

"מצבות" - הם מזבחות מאבן אחת