קטע:מצודות על הושע יד א

מצודת דוד

"עולליהם" - קטניהם יתבקעו ע"י הבבליים וגם הנשים ההרות יתבקעו כרסם להוציא הולדות

"תאשם שומרון" - תהיה שממה כי מרדה באלהיה

מצודת ציון

"תאשם" - מלשון שממון

"מרתה" - מלשון מרי ומרד

"עולליהם" - קטניהם

"ירוטשו" - ענין בקיעה כמו ועולליהם תרטש (מלכים ב' ח)

"והריותיו" - הנשים ההרות