קטע:מצודות על הושע יג ח

מצודת דוד

"חית השדה" - הכ"ף של כלביא משמשת בשתים ור"ל אהיה כחית השדה אשר תבקעם כלומר הרגילים לבקעות

"ואוכלם שם" - במקום שאמצאם אוכלם כלביא

"סגור לבם" - לפי שהמשילו לדוב אמר לשון הנופל בו שקורע עד הלב הסגור תחת החזה

"אפגשם" - אפגוש בהם להרע להם כדוב השכול מבניו שדרכו להזיק את כל מי שיפגוש

מצודת ציון

"אפגשם" - ענין פגישה

"כדוב" - שם חיה

"שכול" - מי שבניו מתים קרוי שכול כמו ואני כאשר שכולתי שכלתי (בראשית מג)

"כלביא" - שם משמות האריה

"תבקעם" - מלשון בקיעה