פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע יב ד

מצודת דוד

"בבטן עקב את אחיו" - ר"ל הלא יעקב אביהם עודו בבטן אמו אחז בעקב עשו אחיו והפלא הזה היה לאות שידו תמשול.

"ובאונו" - ובכחו נעשה שר את האלהים הוא המלאך שרו של עשו הנאבק עמו כי יעקב התגבר עליו.

מצודת ציון

"עקב" - ר"ל אחז בעקבו הוא סוף הרגל

"ובאונו" - ענין אומץ וכח כמו ואונו בשרירי בטנו (איוב מ)

"שרה" - מלשון שררה