קטע:מצודות על הושע יא ו

מצודת דוד

"ואכלה" - הנה החרב תאכל את כלם מסבת מועצותיהם אשר יעצו לבקש עזר ממלכי מצרים ולא פנו אל ה'

"וחלה" - לכן תחול החרב בעריו ותכלה את גבוריו

מצודת ציון

"וחלה" - תשכון כמו על ראש רשעים יחול (ירמיהו כב)

"וכלתה" - מלשון כליון

"בדיו" - ענפיו כמו ותעש בדים (יחזקאל יז)ור"ל גבוריו