קטע:מצודות על הושע יא ה

מצודת דוד

"ואשור וגו'" - ר"ל וכי אשור הוא מלכו ללחום מלחמתו אשר מאנו לשוב אלי ולבקש עזרה ממני וסמכו על אשור כאלו היה מלכו ומבקש טובתו

"לא ישוב" - לא היה להם לשוב אל ארץ מצרים לבקש מהם עזרה