קטע:מצודות על הושע ט ו

מצודת דוד

"מחמד לכספם" - בתי חמדתם שהם אוצרות כספם הנה הקימוש יירש אותם כי שם תצמח ובאהליהם תצא החוח

"מוף תקברם" - כי שם ימותו ע"י חרב נבוכדנאצר ולא ישובו לארצם

"הלכו משד" - כאשר ילכו מארצם מפני השודד הנה מצרים תקבץ אותם כי שם יבואו עם יוחנן בן קרח כמ"ש בירמיהו

מצודת ציון

"משוד" - מלשון שודד ועושק

"מוף" - יתכן שהוא נוף והוא שם מקום במצרים ובאה המ"ם במקום הנו"ן וכן כמהם וכמהן (שמואל ב יט)

"מחמד" - מלשון חמדה

"קימוש" - מין קוץ

"יירשם" - מלשון ירושה

"חוח" - מין קוץ