קטע:מצודות על הושע ט א

מצודת דוד

"אהבת אתנן" - אהבת לקבל אתנן לחזור אחריה על הגרנות ר"ל חזרת על העובדי כוכבים לבקש מהם עזרה ולפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה שחוזרת על הגרנות לקחת דגן באתננה

"אל גיל" - ר"ל אין ראוי לך לשמוח על שום גילה

"כי זנית" - ולכן מהראוי שתתאונן בכל עת

מצודת ציון

"גיל" - ענין שמחה

"גרנות" - כן נקרא מקום התבואה