מצודות על הושע ח ד


מצודת דוד

"הם המליכו" - הנה עשרת השבטים עשו מלכים ולא שאלו ממני כי כל המלכים המליכו מדעתם זולת ירבעם ויהוא.

"השירו" - עשו שרים בלי ידיעתי.

"עשו להם" - כאלו הכסף והזהב עצמם עשו העצבים ר"ל בעבור שהיו משופעים בכסף וזהב מרדו בה' ועשו הגלולים וא"כ הכסף והזהב היה סבות הגלולים.

"למען יכרת" - העצבים יהיו סיבה שיכרת מהם הכסף והזהב כי האויב יקחום.

מצודת ציון

"השירו" - מלשון שר.

"עצבים" - עכו"ם.