קטע:מצודות על הושע ז יג

מצודת דוד

"ואנכי אפדם" - בלבי היה לפדותם מצרתם אבל המה דברו עלי כזבים כי כחשו בהשגחתי כמו שנאמר ויחפאו בני ישראל וגו' (מלכים ב יז)

"שוד להם" - השודד יבוא עליהם והוא אשור

"נדדו ממני" - נדדו ללכת ממני

מצודת ציון

"נדדו" - ענין הנעה

"שוד" - ענין עשק וגזל

"אפדם" - מלשון פדיון