קטע:מצודות על הושע ז א

מצודת דוד

"וגנב יבוא" - גנב אחד מהם מזדון לבו יבוא ויפשוט בגדי גדוד אנשים בחוץ לעין כל ולא יפחוד ממי ואם כי בתחילה היה גנב לעשות מעשהו בסתר לבסוף יעשה בפרסום

"כרפאי" - כאשר עלה בלבי לרפאות את ישראל מחלי צרתם אז נגלה עון אפרים ורעות שומרון אשר פעלו שקר ר"ל מיד בא העון ומקטרג עליהם

מצודת ציון

"פשט" - ענין הסרת המלבוש כמו ופשט את בגדיו (ויקרא ו)