קטע:מצודות על הושע ה ט

מצודת דוד

"בשבטי ישראל" - בהפורעניות שאביא על שבטי ישראל בזה הודעתי האמנת דברי שכן היה כמו שאמרתי עליהם

"ביום תוכחה" - ביום שאתוכח עמהם על רוע מעשיהם

מצודת ציון

"לשמה" - מלשון שממון

"תוכחה" - מלשון ויכוח