קטע:מצודות על הושע ה ז

מצודת דוד

"עתה" - ר"ל בזמן קרוב הנה החדש המוכן להם הוא חדש אב הוא יאכל אותם ואת חלקת שדותיהם ר"ל בימי החדש הזה יקבלו גמולם

"בה' בגדו" - מרדו בה' כי ילדו בנים זרים כי לקחו בת עובדי כוכבים והבנים הולכים אחר האם וילדו אח"כ בנים הזרים מהם

מצודת ציון

"חלקיהם" - כן יקרא אחוזת השדה כמו ואכלה את החלק (עמוס ז)