קטע:מצודות על הושע ה ד

מצודת דוד

"לא יתנו" - לא יעזבו מעשיהם לשוב אל ה' כי יש בקרבם רוח זנות של עבודת כוכבים ואינם רוצים לדעת את ה'

מצודת ציון

"לא יתנו" - לא יעזבו וכן ולא נתן סיחון (במדבר כא)

"מעלליהם" - מעשיהם