קטע:מצודות על דניאל יב י

מצודת דוד

"יתבררו" - הדברים יתבררו ויתלבנו ע"י חוקרים ומחשבים ר"ל יחפצו לברר הדברים וללבן לדעת האמת

"ויצרפו רבים" - ר"ל רבים יחשבו אשר יצא חשבונם צרוף ומזוקק מבלי שגיאה

"והרשיעו רשעים" - ובעבור זה ירשיעו הרשעים לומר הואיל ולא בא המשיח בזמן אשר יצא לפי חשבונם שוב לא יבוא

"ולא יבינו" - לתלות הדבר בטעות החשבון

"והמשכילים" - אבל המשכילים יבינו לתלות הדבר בטעות החשבון ולא יתייאשו מן הגאולה

מצודת ציון

"יתבררו" - מלשון ברור

"ויתלבנו" - מלשון לבון וענינו העמדת הדבר על בוריו