פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"למועד" - לזמן הזה בשנה האחרת ישוב לבוא בארץ הנגב להלחם בה

"ולא תהיה וגו'" - אבל לא תהיה דרכו מצלחת כמו שהיתה בראשונה ר"ל בשנה שלפניה שנאמר בה למעלה וישב ארצו ברכוש גדול

"ובאחרונה" - ולא כמלחמה האחרונה אשר תהיה לאחר המלחמה ההיא והיא המלחמה האמורה למטה ובעת קץ יתנגח וגו' ונאמר בה וארץ מצרים לא תהיה לפלטה