פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וישב פניו" - אח"ז יחזור פניו ללכת למלחמה על איי הים וילכוד רבים מהם

"והשבית קצין" - אח"ז ישבית שר העולם את חרפתו אשר חרף כלפי מעלה ויתן החרפה עליו כאשר יאמר למטה

"בלתי חרפתו" - לבד גמול עונש החרוף ישיב לו גמול עונש יתר פשעיו יהיה שמור לו אחר המיתה

מצודת ציון

"והשבית" - ויבטל

"קצין" - שר ומושל כמו קצין תהיה לנו (ישעיהו ב)