פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ועוד אני מדבר" - בעוד שהייתי מדבר בתפלה

"בחזון בתחלה" - בהחזון הנראה לי בשנת שלש לבלשאצר כי בשנת אחת לבלשאצר ראה בחלום מה שראה

"מועף ביעף" - פרח בפריחה ונגע אלי בעת זמן הקרבת מנחת הערב והוא תמיד של בין הערבים

מצודת ציון

"מועף ביעף" - מלשון עפיפה ופריחה

"מנחת ערב" - תשורת ערב